Quyền lợi vận động viên

Khi tham gia sự kiện, các vận động viên sẽ nhận được bộ Racekit sau

Finisher Medal | Timing chip BIB | Áo sự kiện | Chứng nhận online | Túi | Y tế | Nước uống | Đồ ăn | Gel năng lượng | Nước điện giải (isotonic)

*** Lưu ý: Finisher Medal chỉ được nhận khi hoàn thành đường chạy trong thời gian quy định

Khi tham gia sự kiện, các vận động viên sẽ nhận được bộ Racekit sau

Finisher Medal | Timing chip BIB | Áo sự kiện | Chứng nhận online | Túi | Y tế | Nước uống | Đồ ăn | Gel năng lượng | Nước điện giải (isotonic)

*** Lưu ý: Finisher Medal chỉ được nhận khi hoàn thành đường chạy trong thời gian quy định

Khi tham gia sự kiện, các vận động viên sẽ nhận được bộ Racekit sau

Finisher Medal | Timing chip BIB | Áo sự kiện | Chứng nhận online | Túi | Y tế | Nước uống | Đồ ăn | Nước điện giải (isotonic)

*** Lưu ý: Finisher Medal chỉ được nhận khi hoàn thành đường chạy trong thời gian quy định

Khi tham gia sự kiện, các vận động viên sẽ nhận được bộ Racekit sau

Finisher Medal | Timing chip BIB | Áo sự kiện | Chứng nhận online | Túi | Y tế | Nước uống | Đồ ăn | Nước điện giải (isotonic)

*** Lưu ý: Finisher Medal chỉ được nhận khi hoàn thành đường chạy trong thời gian quy định