10/01/2018

Marathon

Khi tham gia sự kiện, các vận động viên sẽ nhận được bộ Racekit sau Finisher Medal | Timing chip BIB | Áo sự kiện | […]
10/01/2018

Half Marathon

Khi tham gia sự kiện, các vận động viên sẽ nhận được bộ Racekit sau Finisher Medal | Timing chip BIB | Áo sự kiện | […]
09/30/2018

Discovery Run 10km

Khi tham gia sự kiện, các vận động viên sẽ nhận được bộ Racekit sau Finisher Medal | Timing chip BIB | Áo sự kiện | […]
09/30/2018

Fun Run 5km

Khi tham gia sự kiện, các vận động viên sẽ nhận được bộ Racekit sau Finisher Medal | Timing chip BIB | Áo sự kiện | […]