Hướng Dẫn Nhận Race Kit

1. VẬN ĐỘNG VIÊN
    • CMND/Passport của VĐV (Bản cứng của bản điện tử)
    • Biên bản miễn trừ trách nhiệm. Nhấn vào ĐÂY để tải về. (Bản cứng)
2. NGƯỜI ỦY QUYỀN
    • Bản sao CMND/Passport của VĐV (Bản cứng)
    • CMND/Passport của người được ủy quyền (Bản cứng hoặc bản điện tử)
    • Biên bản miễn trừ trách nhiệm có chữ ký VĐV và người được ủy quyền. Nhấn vào ĐÂY để tải về. (Bản cứng)